Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 10.08.2020, 17:49

Меню сайту
Погода
Грушковка
Вхід на сайт

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Счетчик
счетчик для сайта

Статут ліцею

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ГРУШКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КАМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(нова редакція)

 

2019 рік

 

І. Загальні положення

 

1.1. Комунальний заклад Грушківський ліцей Кам’янської районної ради Черкаської області (далі - Грушківський ліцей) - комунальний заклад Кам’янської районної ради. Засновником Грушківського ліцею є районна рада (далі - засновник).

Юридична адреса Грушківського ліцею: 20810 Черкаська область Кам’янський район с. Грушківка вул. Холодноярська, 95

1.2. Уповноваженим органом управління  Грушківського ліцею є відділ освіти, молоді та спорту Кам’янської райдержадміністрації  (далі - орган управління).

1.3. Назва закладу загальної середньої освіти:

1.4.1. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ГРУШКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КАМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ».

1.4.2. Скорочена назва: Грушківський ліцей.

1.5.  Грушківський ліцей є юридичною особою, має статут неприбуткової установи, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, за рішенням засновника фінансове обслуговування здійснюється централізовано бухгалтерією.

1.6. Фінансування здійснюється згідно з бюджетним законодавством.

1.7. Грушківський ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Засновника, Органом управління та власним Статутом.

1.8. Головною метою діяльності Грушківського ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової та громадської активності.

1.9. Основними завданнями діяльності Грушківського ліцею є:

- виховання громадянина України;

- формування особистості здобувача освіти, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка здобувачів освіти до подальшої освіти і трудової діяльності;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права здобувачів освіти  на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.

1.10. Грушківський ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, громадськістю, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання Державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань і іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни;

- прозорість, інформаційну відкритість закладу.

1.11. Структура Грушківського ліцею:

- початкова школа(І ступінь), що забезпечує початкову освіту тривалістю чотири роки (1-4-і класи загальної середньої освіти);

- гімназія (ІІ ступінь), що забезпечує базову середню освіту тривалістю п’ять років (5-9-і класи);

- ліцей (ІІІ ступінь), що забезпечує профільну середню освіту тривалістю два роки (10-11- класи).

Навчання здобувачів освіти за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається:

для початкової освіти – з 1 вересня 2018 року;

для базової середньої освіти – з 1 вересня 2022 року;

для профільної середньої освіти – з 1 вересня 2027 року.

З 1 вересня 2027 року здобуття профільної середньої освіти становить три роки.

До 2027 року здобуття профільної середньої освіти забезпечується в межах дворічної старшої школи відповідно до законодавства.

Грушківський ліцей реалізує освітні програми на декількох рівнях загальної середньої освіти і має тип закладу вищого рівня, на якому проводиться освітня діяльність – ліцей.

1.12. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

1.13. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

1.14. На рівнях початкової та базової середньої освіти освітній процес може організовуватися за циклами, визначеними спеціальним законом, поділ на які здійснюється з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей.

1.15. Здобуття профільної середньої освіти здійснюється за академічним спрямуванням - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти.

Грушківський ліцей може мати освітні програми профільної середньої освіти за одним чи обома спрямуваннями.

З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази Грушківський ліцей організовує навчання за одним або кількома профільними напрямами.

1.16. Грушківський ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

Грушківський  ліцей може входити до складу освітнього округу.

1.17. Автономія Грушківського ліцею визначається правом

- брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

- проходити в установленому порядку інституційний аудит закладу;

- налагодити внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- самостійно формувати освітні програми;

- на основі освітніх програм розробляти навчальний план, у тому числі в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми;

- планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку закладу;

- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального стимулювання та матеріального заохочення педагогічних працівників, здобувачів освіти, інших учасників освітнього процесу в порядку, визначеному чинним законодавством;

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно з законодавством України та цим Статутом;

- розвивати власну матеріально-технічну базу та соціальну базу (спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні і культурні підрозділи);

- упроваджувати експериментальні програми;

- самостійно забезпечувати добір і розстановку кадрів;

- розробляти власну символіку та атрибути, форму для здобувачів освіти;

- видавати документи про освіту встановленого зразка;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій і рухів у проведенні науково-дослідницької, експериментальної, пошукової, просвітницької роботи;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.18. Грушківський ліцей зобов’язаний:

- реалізувати положення Конституції України, Закону України «Про освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

- задовольняти освітні потреби громадян, які проживають на території обслуговування закладу, в здобутті повної загальної середньої освіти;

- за потреби створювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- забезпечувати єдність навчання та виховання;

- проходити плановий інституційний аудит у термін та в порядку, визначеними спеціальним законодавством;

- забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- охороняти життя і здоров’я здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників закладу;

- додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

- забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

- здійснювати інші повноваження, делеговані Законодавством та Органом управління;

У Грушківському ліцеї можуть бути створені та функціонувати предметні комісії, методичні об’єднання, творчі, динамічні, мобільні грипи, психологічна, методична служби, наукові та інші об’єднання здобувачів освіти, вчителів, батьків.

1.19. Медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечуються відповідними закладами охорони здоров’я.

1.20. Мовою освітнього процесу у Грушківському ліцеї є державна мова. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються Законом України «Про освіту» та спеціальними законами.

1.21. Грушківський ліцей організовує навчання за інституційною (очна, технології дистанційного навчання) та індивідуальною (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж) формами навчання відповідно до положень, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Грушківський ліцей організовує інклюзивне навчання для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до актів законодавства у сфері освіти і науки.

1.22. Грушківський ліцей створює умови для навчання осіб із особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

1.23. Організація харчування учнів Грушківського  ліцею здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

1.24. Взаємовідносини Грушківського  ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1. Основною формою здобуття освіти у Грушківському ліцеї є інституційна (очна (денна) форма здобуття освіти. Заклад може створювати у своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У Грушківському ліцеї можуть діяти й інші форми здобуття освіти, зокрема, індивідуальна та технології дистанційної освіти. Особливості застосування різних форм здобуття освіти регламентуються чинним законодавством.

2.2. Наповнюваність класів Грушківського ліцею не може перевищувати 30 учнів.

2.3. Кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншими формами навчання.

2.4. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у 1-4 класах можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.5. Порядок створення та функціонування групи подовженого дня визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.6. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

2.7. Грушківський ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, планів, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором. У планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Освітній процес у початковій школі, базовій середній школі, профільній середній школі здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державних стандартів освіти відповідних рівнів.

Грушківський ліцей розробляє освітні програми, що схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором.

2.8. На основі освітніх програм Грушківський ліцей складає та затверджує навчальні плани, що конкретизують організацію освітнього процесу.

2.9. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Авторські освітні програми, підручники та посібники застосовуються закладом після затвердження їх в установленому чинним законодавством порядку.

2.10. Грушківський  ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.11. Режим роботи Грушківського ліцею визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів, розглядається на педагогічній раді та затверджується керівником закладу освіти.

2.12. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюється Грушківським  ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження здобувачів освіти та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.13. Навчальний рік у Грушківському  ліцеї починається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше першого липня наступного року.

2.14. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Тривалість уроків у Грушківському  ліцеї становить: у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування здобувачів освіти.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується директором і узгоджується в установленому чинним законодавством порядку.

2.16. Зміни часу, розкладу навчальних занять без дозволу адміністрації закладу забороняється.

Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

Залучення здобувачів освіти до видів діяльності, не передбачених освітніми програмами та навчальними планами Грушківського ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.

2.17. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Грушківському ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів здобувачів освіти та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Позакласна робота, культурно-масові заходи проводяться в позаурочний час.

Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Виховання здобувачів освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2.18. У Грушківському ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.19. Примусове залучення здобувачів освіти Грушківського ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.20. Територію обслуговування Грушківського ліцею закріплює Грушківська сільська рада до початку навчального року.

Зарахування здобувачів освіти до  Грушківського ліцею проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім здобувачів освіти першого класу). Після зарахування дітей до Грушківського ліцею розподіл між класами здійснюється директором в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

2.21.Зарахування здобувачів освіти до Грушківського ліцею здійснюється на без конкурсній основі. Зарахування здобувачів освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування Грушківського ліцею та особи з особливими освітніми потребами.

2.22. Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.23. Виконання Державних стандартів початкової, базової і профільної загальної середньої освіти є обов’язковим для закладу.

2.24. Процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти, визначається освітньою програмою Грушківського ліцею.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили заклад освіти І, ІІ, і ІІІ ступенів, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюються шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.26. Поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти та вибір їх форм, змісту та способу здійснює заклад освіти.

2.27. Переведення здобувачів освіти до наступного класу Грушківського ліцею здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

2.28. Переведення здобувачів освіти до іншого закладу загальної середньої освіти здійснюється за наявності особових справ здобувачів освіти, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти,  встановленого зразка.

2.29. Після завершення навчання за осв

Далі

Пошук
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Місце знаходження
Архів записів
Інші сайти
 Освіта.UA
 Освіта.org.ua
 Щоденник школи
Друзі сайту
Наша кнопка
http://grushkivka.at.ua


Copyright Грушківський ліцей © 2020 - 2020
каталог сайтів каталог сайтів Украина-Сегодня: Каталог сайтов